Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu CACHEROV.

Provozovatelem obchodu je Veronika Krajčová, Kmochova 1058/24, 779 00 Olomouc 9, IČ: 76485951, DIČ: CZ7759305345 dále jako Prodávající.

Kupujícím je fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu CACHEROV.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany Kupujícího. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky akceptuje Kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.

Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2. A Předmět objednávky a závazky Prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území české republiky. Prodávající se zavazuje, že po zaplacení úplné kupní ceny Kupujícím, připraví do 2 pracovních dnů zboží uvedené v objednávce k expedici a toto zboží odešle Kupujícímu, pakliže se obě strany nedohodly jinak.

V případě objednání zboží, které není na skladě, bude Prodávající o této skutečnost informovat Kupujícího nejpozději 1. pracovní den po přijetí objednávky. Termín dodání takového zboží lze sjednat dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Kupujícího.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek zaplatit kupní cenu a odebrat zboží.

2. B Závazky Kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu včetně poštovného a odebrat objednané zboží. S konečnou cenou je Kupující srozuměn e-mailem, ve kterém Prodávající uvede konečnou kupní cenu včetně poštovného a balného a údaje potřebné pro zaplacení kupní ceny.

2. C Cena

Cenou se rozumí cena uveřejněná na stránkách internetového obchodu (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu CACHEROV jsou standardně realizovány pouze v rámci české a Slovenské republiky. U objednávek doručených do jiných zemí bude poštovné účtováno dle tarifů přepravce.

3. A Termín dodání zboží

Zboží bude expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů po úplném zaplacení kupní ceny a připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.

3. B Přeprava

Přepravu zásilek zajišuje česká pošta.

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost přepravy. Případná změna způsobu přepravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4. A Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy po předchozí dohodě s kupujícím možné zejména v těchto případech:

  • kdy má věrohodnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,
  • kdy nebyla zaplacena Kupujícím kupní cena v řádné době splatnosti uvedené na faktuře.

Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

4. B Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy je Kupující povinen informovat Prodávajícího emailem na adresu info@cacherov.eu nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí Kupující. Odstoupení od smlouvy není možné v případě výroby na zakázku a míru dle přání zákazníka - například při při výrobě triček s potiskem, trackovatelných triček s potiskem, geocoinů s dodatečným gravírováním, razítek, CWG. Trackovatelné předměty (travelbug, geocoin a další) mohou být vráceny pouze neaktivované. Pokud byl trackovatelný předmět již aktivován, tedy přiřazen k profilu uživatele v systému geocachingu, pak nemůže být vrácen.

5. Jiná ustanovení

5. A Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

5. B řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v české republice a jako takové se řídí právním řádem české republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

5. C Užívání registrovaných údajů

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Reklamace

7. A Kupující

Podpisem přepravní listiny přepravci při převzetí zboží stvrzuje Kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat Prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat Prodávajícího. Reklamaci doručuje Kupující na vlastní náklady Prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

7. B Prodávající

O reklamaci Prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi Prodávající.

7. C Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.

V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno Kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava Kupujícímu účtována, o čemž musí být Kupující předem vyrozuměn.

8. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu CACHEROV. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.